Analizy danych spektroskopowych

Przetwarzamy i analizujemy dane uzyskane za pomocą LC-MS, GC-MS, LC-UV, LC-FLR, spektroskopii Ramana i spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera. Zapewniamy kompleksową analizę począwszy od surowych danych, poprzez przetwarzanie i adnotacje nazw związków chemicznych, po analizę statystyczną i integrację różnych danych omicznych.

Przykłady wykonywanych przez nas analiz metabolomicznych:

Ilościowe oraz porównawcze oznaczanie metabolitów na podstawie surowych danych LC-MS.

Przetwarzanie surowych danych LC-MS, NMR-MS, HPLC-UV-FLR:

– scalanie danych z jonizacji pozytywnej oraz negatywnej,

– filtracja oraz redukcja danych,

– eliminacja pików izotopowych,

– scalanie danych wielkoskalowych (alignment oraz gap filling).

Data curation, w tym sprawdzanie typu rozkładu danych.

Analizy statystyczne danych metabolomicznych:

– metody redukcji,

– metody projekcji,

– metody analizy wariancji danych jedno- i wieloczynnikowych, m.in. PCA,

– PLS-DA, HCA, ANOVA, Kruskall-Wallis, wizualizacja danych, sieci

  korelacyjne).

Wyodrębnianie markerów metabolomicznych istotnych biologicznie oraz statystycznie.

Identyfikacja sygnałów m/z, adnotacje z baz danych, tworzenie sieci korelacyjnych powiązanych widm fragmentacyjnych, analiza funkcjonalna.

Integracja z innymi danymi omicznymi (statystyczna oraz funkcjonalna).