REGULAMIN SZKOLEŃ


I. ORGANIZATOR

Organizatorem szkoleń jest firma Xenstats Sp. z o.o. (Organizator) z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Otwartej 1 działająca na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000783448.

II. UCZESTNIK SZKOLENIA

Uczestnikiem szkolenia zorganizowanego przez Organizatora jest każda osoba, której udział w szkoleniu został zgłoszony na formularzu zgłoszeniowym Organizatora lub za pomocą zgłoszenia przesłanego na adres e-mail contact@xenstats.com oraz która uiściła opłatę przewidzianą jako cenę szkolenia na co najmniej 5 dni przed terminem szkolenia. Osoba lub osoby zgłaszające udział w szkoleniu, niezależnie od formy, przekazując Organizatorowi formularz zgłoszeniowy potwierdzają, że są w pełni upoważnione do reprezentacji kontrahenta w zakresie nabycia szkolenia u Organizatora.

III. OFERTA SZKOLENIA

Zakres i program szkolenia, miejscowość, w której szkolenie jest organizowane, jego termin oraz cena określone są w aktualnej ofercie szkoleń, zamieszczonej na stronie www.xenstats.pl. Dokładny adres miejsca szkolenia podany zostanie uczestnikom najpóźniej na trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Jeśli szkolenie jest organizowane w formule zdalnej (online) Organizator zobowiązuje się do udostępnienia Uczestnikom platformy pozwalającej na komunikację audiowizualną pomiędzy wykładowcą i Uczestnikiem. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia w obrębie miasta, w którym dane szkolenie jest organizowane. Uczestnikom nie przysługuje z tego tytułu zwrot kosztów szkolenia.

IV. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU – UMOWA

Zgłoszenia udziału w szkoleniu dokonuje się przesyłając do Organizatora formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie https://www.xenstats.pl lub przekazując go w formie elektronicznej, e-mailem pod wskazany w formularzu adres. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia; liczy się data wpływu formularza zgłoszeniowego do Organizatora. Warunkiem koniecznym zgłoszenia jest też opłacenie faktury pro-forma na pełną kwotę przewidzianą w ofercie szkolenia na numer konta bankowego

17114020040000330278741050

Po upływie terminu 5 dni roboczych można zgłosić swój udział za pomocą formularza zgłoszeniowego pod warunkiem jednoczesnego uzgodnienia z Organizatorem za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.

V. REZYGNACJA Z UDZIAŁU – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Uczestnik, który zawarł umowę o szkolenie (wypełnił zgłoszenie i wpłacił 100% kwoty za szkolenie) może od niej odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (zapłaty na konto wskazane w pkt IV Regulaminu). W takim przypadku, Uczestnik otrzyma zwrot 100% wpłaconej za szkolenie kwoty. Rezygnacja z udziału w szkoleniu złożona w terminie późniejszym lub nieobecność zgłoszonej osoby na szkoleniu nie powoduje zwrotu zapłaconej kwoty za szkolenie. W przypadku, gdy szkolenie – za zgodą uczestnika – rozpoczyna się przed upływem 10 dni od daty zawarcia umowy Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Obowiązująca jest pisemna forma rezygnacji z udziału w szkoleniu (e-mail). W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy należy przesłać za pomocą poczty e-mail, na adres contact@xenstats.com stosowne oświadczenie.

VI. ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować – do wyboru – nowy termin szkolenia lub zwrot 100% opłaty za szkolenie. W żadnym przypadku Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Uczestnika, w tym kosztów dojazdu, pobytu oraz innych.

VII. ZMIANA WYKŁADOWCY

Organizator ma prawo zmienić wykładowcę na danym szkoleniu z ważnej przyczyny bez uprzedniego poinformowania uczestników. Organizator gwarantuje, że nowy wykładowca ma odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie merytoryczne do prowadzenia szkolenia. Zmiana wykładowcy nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za szkolenie przez uczestnika.

VIII. CENA SZKOLENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

Podane ceny szkolenia są cenami netto i brutto. Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy (nie dotyczy szkoleń online).

IX. REKLAMACJA

Zamawiający może złożyć reklamację dotyczącą szkolenia w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacja musi być złożona na piśmie. Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Uczestnik akceptując warunki Regulaminu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Xenstats sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu swoich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia szkoleń zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.97 nr 133 poz. 883).

XI. ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

  • Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych np. dyktafonów, mp3, telefonów, kamer, bez zgody prowadzącego i Organizatora, pod groźbą usunięcia z zajęć. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu zapłaty za szkolenie.
  • Materiały szkoleniowe, które uczestnik otrzymuje podczas szkolenia, wręczane są na potrzeby szkolenia i nie mogą być rozpowszechnianie w innych celach.
  • Uczestnik szkolenia jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w szkoleniu pod wpływem alkoholu i środków odurzających, a także takich ich spożywania bezpośrednio przed szkoleniem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników szkolenia.
  • Podczas zajęć dydaktycznych uprasza się o nieprzeszkadzanie pozostałym uczestnikom szkolenia i prowadzącemu, nie używanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.
  • Na terenie Organizatora obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
  • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku szkolenia online powinien na czas szkolenia dysponować urządzeniem pozwalającym na komunikację audiowizualną przez internet przewodowy lub bezprzewodowy. Sprzęt powinien spełniać minimalne wymagania pozwalające na korzystanie z platformy Zoom. Szczegółowe informacje dotyczące minimalnych wymagań sprzętowych znajdują się pod adresami:

    https://support.zoom.us/hc/pl/articles/201362023-Wymagania-systemowe-Zoom-systemy-Windows-macOS-Linux

    https://support.zoom.us/hc/pl/articles/201179966-Wymagania-systemowe-dla-systemów-iOS-iPadOS-i-Android