REGULAMIN SZKOLEŃ


I. ORGANIZATOR

Organizatorem szkoleń jest firma Xenstats Sp. z o.o. (Organizator) z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Otwartej 1 działająca na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem

0000783448.

II. UCZESTNIK SZKOLENIA

Uczestnikiem szkolenia zorganizowanego przez Organizatora jest każda osoba, której udział w szkoleniu został zgłoszony na formularzu zgłoszeniowym Organizatora lub za pomocą zgłoszenia przesłanego na adres e-mail contact@xenstats.com oraz która uiściła opłatę przewidzianą jako cenę szkolenia na co najmniej 5 dni przed terminem szkolenia. Osoba lub osoby zgłaszające udział w szkoleniu, niezależnie od formy, przekazując Organizatorowi formularz zgłoszeniowy potwierdzają, że są w pełni upoważnione do reprezentacji kontrahenta w zakresie nabycia szkolenia u Organizatora.

III. OFERTA SZKOLENIA

Zakres i program szkolenia, miejscowość, w której szkolenie jest organizowane, jego termin oraz cena określone są w aktualnej ofercie szkoleń, zamieszczonej na stronie www.xenstats.pl. Dokładny adres miejsca szkolenia podany zostanie uczestnikom najpóźniej na trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia w obrębie miasta, w którym dane szkolenie jest organizowane. Uczestnikom nie przysługuje z tego tytułu zwrot kosztów szkolenia.

IV. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU – UMOWA

Zgłoszenia udziału w szkoleniu dokonuje się przesyłając do Organizatora formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie https://www.xenstats.pl lub przekazując go w formie elektronicznej, e-mailem pod wskazany w formularzu adres. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia; liczy się data wpływu formularza zgłoszeniowego do Organizatora. Warunkiem koniecznym zgłoszenia jest też opłacenie faktury pro-forma na pełną kwotę przewidzianą w ofercie szkolenia na numer konta bankowego

17114020040000330278741050

Po upływie terminu 5 dni roboczych można zgłosić swój udział za pomocą formularza zgłoszeniowego pod warunkiem jednoczesnego uzgodnienia z Organizatorem za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.

V. REZYGNACJA Z UDZIAŁU – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Uczestnik, który zawarł umowę o szkolenie (wypełnił zgłoszenie i wpłacił 100% kwoty za szkolenie) może od niej odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (zapłaty na konto wskazane w pkt IV Regulaminu). W takim przypadku, Uczestnik otrzyma zwrot 100% wpłaconej za szkolenie kwoty. Rezygnacja z udziału w szkoleniu złożona w terminie późniejszym lub nieobecność zgłoszonej osoby na szkoleniu nie powoduje zwrotu zapłaconej kwoty za szkolenie. W przypadku, gdy szkolenie – za zgodą uczestnika – rozpoczyna się przed upływem 10 dni od daty zawarcia umowy Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Obowiązująca jest pisemna forma rezygnacji z udziału w szkoleniu (e-mail). W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy należy przesłać za pomocą poczty e-mail, na adres contact@xenstats.com stosowne oświadczenie.

VI. ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować – do wyboru – nowy termin szkolenia lub zwrot 100% opłaty za szkolenie. W żadnym przypadku Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Uczestnika, w tym kosztów dojazdu, pobytu oraz innych.

VII. ZMIANA WYKŁADOWCY

Organizator ma prawo zmienić wykładowcę na danym szkoleniu z ważnej przyczyny bez uprzedniego poinformowania uczestników. Organizator gwarantuje, że nowy wykładowca ma odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie merytoryczne do prowadzenia szkolenia. Zmiana wykładowcy nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za szkolenie przez uczestnika.

VIII. CENA SZKOLENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

Podane ceny szkolenia są cenami netto i brutto. Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy.

IX. REKLAMACJA

Zamawiający może złożyć reklamację dotyczącą szkolenia w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacja musi być złożona na piśmie. Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Uczestnik akceptując warunki Regulaminu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Xenstats sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu swoich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia szkoleń zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.97 nr 133 poz. 883).

XI. ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

  • Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych np. dyktafonów, mp3, telefonów, kamer, bez zgody prowadzącego i Organizatora, pod groźbą usunięcia z zajęć. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu zapłaty za szkolenie.
  • Materiały szkoleniowe, które uczestnik otrzymuje podczas szkolenia, wręczane są na potrzeby szkolenia i nie mogą być rozpowszechnianie w innych celach.
  • Uczestnik szkolenia jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w szkoleniu pod wpływem alkoholu i środków odurzających, a także takich ich spożywania bezpośrednio przed szkoleniem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników szkolenia.
  • Podczas zajęć dydaktycznych uprasza się o nieprzeszkadzanie pozostałym uczestnikom szkolenia i prowadzącemu, nie używanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.
  • Na terenie Organizatora obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.